6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Denizli Sanayi Odası bu Kanun kapsamında yer alan Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun şekilde işleyebilir ve kullanabilir.

Kişisel Veri Nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel Verileriniz Bize Nasıl Ulaşmaktadır?
İnternet sitemiz, gerçekleştirdiğimiz anketler, üye ziyaretlerinde toplanan formlar, düzenlediğimiz eğitimler için topladığımız başvurular, Odamız bünyesinde gerçekleştirdiğiniz işlemler veya üyelik için tarafımıza sunduğunuz belgeler, bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nerelerde Kullanılır?
Verdiğimiz hizmetleri bağlı olduğumuz mevzuata uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirebilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, üye portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyebilir ve kullanabiliriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Haklarınız Nelerdir?
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.