Denizli Sanayi Odası, üyelerinin ihracat, ithalat, gümrük ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasına yönelik inceleme talepleri ile resmi makamlardan Denizli Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere genellikle Oda personeli eksperleri (mühendisleri) aracılığı ile firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler.

Denizli Sanayi Odası, aşağıda belirtilen konularda ekspertiz raporları hazırlar:

Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) ve İhracatla İlgili Diğer Konular İçin Düzenlenmiş Raporlar

Oda üyelerinin D.İ.İ.B. kapsamında ithal ettikleri maddelerin aynı belge kapsamında ihraç ettikleri ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları,
Oda üyelerinin, devlet kurumlarına teşvikler ile ilgili belge almak üzere yaptıkları müracaatlar sırasında gerekli olan ve ihracı planlanan ürünün birim miktarının imalatında, ithali düşünülen maddelerden ne kadar kullanılması gerektiğinin belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları,
İhracatla ilgili olarak düzenlenen diğer raporlar.

İthalat ve Gümrüklerle İlgili Konular İçin Düzenlenen Raporlar

Dahilde İşleme İzni Hakkındaki Tebliğ gereğince geçici olarak yurda ithali söz konusu maddelerin ihraç konusu üründeki birim kullanım miktarı ile çeşitli işlemler görmek üzere geçici olarak getirilen eşyaya ait raporlar,
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için ya da evsafına uygun olmaması nedeniyle mahrecine iadesi için gönderilecek olan makine cihaz vb. ile ilgili düzenlenen ekspertiz raporları
Geçici olarak ithal edilmiş maddelerin süresi içerisinde yurtdışı edilememesi halinde, süre uzatımı talebine mesnet teşkil edecek ekspertiz raporları,
Gümrük Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda “Kullanılmış Makine İthalatı” ile ilgili yaş tespiti incelemelerine konu “Bilirkişi Raporu”,
İthalatla ilgili olarak düzenlenen diğer raporlar.

Muhtelif Konularla İlgili Raporlar

Oda üyelerinin imalatlarındaki fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik ekspertiz raporları,
Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerinin tespitine yönelik ekspertiz raporları,
Oda üyelerinin kuyu açma izni alabilmek için ilgili kuruluşa ibraz etmek üzere talep ettikleri Su İhtiyacı Tespitine yönelik ekspertiz raporları,
Fiili Tüketim Raporları.