×

Denizli Sanayi Odası İçerik Görüntüleme

Unvan :

Adı Soyadı :

Telefon :

Firma Unvanı:

Adresi :

Dış Ticaret Hizmetleri

A - Hangi Ülkeye Ne Düzenleniyor?

Belgeyi incelemek için tıklayınız.

A. TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı bakanlar Kurulu Kararı) Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye veya Topluluk ‘ ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk’ ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.

ATR Dolaşım Belgesi Taahhütnamesi

Basitleştirilmiş A. TR

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 7. Bölümü Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü uyarınca Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenen ve Gümrük İdarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.

Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatlar da Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenebilen ve hiçbir onay yapılmaksızın doğrudan alıcı ülke gümrük idarelerince işleme alınır. Belge Odamızdan temin edilebilir.

EUR-1 Dolaşım Sertifikası

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR-1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR-1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR-1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi

EUR-1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması)

EUR-1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Tarım Ürünlerine İlişkin Menşe İspat Belgeleri)

Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Tedarikçi Beyanı

Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA)imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.
EUR-MED Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi
Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Tedarikçi Beyanı
Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı

GTS Ülkeleri için EUR-1

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türk menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR-1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarıdır.
Bu maddelerin menşe statülerinin ispatı;

a) EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya
b)
Fatura beyanı vasıtasıyla sağlanır.

İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR-1 Dolaşım Sertifikasının 2 numaralı kutusunda aşağıdaki ibareleri belirtmelidirler:
 • “GTS’den faydalanan ülkeler” ve “Türkiye” veya
 • “GSP beneficiary countries” ve “Turkey” veya
 • “Pays bénéficiaires du SPG” ve “Turquie”.

Genel Esaslar:
Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

GTS Kapsamında EUR-1 Düzenlenecek Ülkeler
a-)
Gelişme Yolundaki Ülkeler;
Filipinler, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Tacikistan
b-)
Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler;
Bolivya, Cape Verde, Moğolistan
c-)
En az Gelişmiş Ülkeler;
Afganistan, Bangladeş, Butan, Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gine, Kamboçya, Laos, Madagaskar, Mozambik, Nepal, Sudan, Senegal, Vanuatu

Menşe Şehadetnamesi

İhraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.
(EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkeler hariç, tüm dünya ülkeleri için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir.)
Not:EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkeler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenecekse ihracatçı firmanın yalnız menşe belgesi kullanacağını taahhüt eden dilekçe ve Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi ibraz etmesi gerekmektedir.

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.
Türkiye’den İran’a yapılacak ihracatlar da tavizden yararlanacak Türk menşeli ürünler listesi aşağıda yer almaktadır.
İran Menşe İspat Belgesi Taahhütnamesi
İran Menşe İspat Belgesi Türk Menşeli Ürünler

Malezya Menşe Belgesi

10.07.2015 tarih 29412 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’e istinaden 01.08.2015 tarihinden itibaren “Menşe Belgesi” düzenlenecektir.
Bu kapsamda, Malezya’ya “tercihli ticarete” konu olacak eşyanın menşeinin, anlaşmada yer alan menşe kuralları uyarınca söz konusu Menşe Belgesinin (Certificate Of Origin) ibrazı suretiyle tevsik edilecektir. Anlaşma çerçevesinde her bir ürün için “0”, “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere bir takım istisna kategorileri  EK 3-1’de yer almaktadır.

Ayrıca, Türkiye menşeli mallar ile ilgili Malezya’nın tarife takvimine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

D-8 Menşe İspat Belgesi

15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul Deklarasyonu” ile kurulan Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan 8 ülke Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) olarak anılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir. D-8 taviz listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir.

Singapur İhracat Belgesi

Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (01.10.2017 Tarih 30197 Sayılı Resmî Gazete) kapsamında yapılacak olan ihracatlarda herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.
Türk Menşeli Olmayan Ürünler İçin Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir.
Singapur Menşe Beyan Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Güney Kore İhracat Belgesi

Türkiye – Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarih 28633 sayılı Resmi Gazete) kapsamında yapılacak olan ihracatlarda herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, sadece fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.
Türk menşeli olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir.
Güney Kore Menşe Beyan Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Cezayir'e Serbest Pazarlama Belgesi
Form - A Belgesi (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Referanslar (Tercihler) Sisteminden (GPS) yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatta, bu ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

 • “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

 • ABD ve Avustralya için "Form A" belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir.

B - Odalarca Dolaşım Belgeleri Onay İşlemi Esnasında Talep Edilecek Tevsik Edici Belgeler

Belge Satış için;

 • İhracat belgesi talep yazısı ve belgeyi alan için aynı dilekçede yetki yazısı,
 • Yetki verilen kişinin kimlik fotokopisi

Elle Belge Onayı için;

 • Dilekçe,
 • İlgili belge taahhütnamesi
 • İhracat faturası örneği,
 • İşlenmemiş tarım ürünü için müstahsil makbuzu,

Belge örneklerini ilgili belgenin altından temin edebilirsiniz.

C- Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile 28 Mayıs 2018 tarihi itibariyle dolaşım belgeleri; 08.04.2020 tarihinde yayımladığı Ticaret Bakanlığı’nın talimatıyla Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (Forma-A) belgeleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda onaylanmaya başlanmıştır. İstisna kapsamında Form-A belgesi düzenlenen ülkelerden; Rusya, Kazakistan ve Belarus için ikinci bir talimata kadar ıslak imza ile onay yapılmaktadır.

İhracatçı firmalar / Gümrük Müşavirleri aşağıdaki bilgileri medos@tobb.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir;

 • Firma adı
 • Firmanın vergi numarası
 • Firma yetkilisinin adı
 • Firma yetkilisinin T.C. ’si
 • Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)
 • Sabit IP adresi

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı ile TOBB iş birliğinde, ülke ihracatının ve ihracatçı sayısının artırılabilmesini ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla 21 ilde kurulan İhracat Destek Ofisi ortak web sitesine https://www.ihracatdestek.org.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

1. İhracat Destek Ofisimizden Ticaret Bakanlığı’nın https://www.kolaydestek.gov.tr/ internet sitesinde yer alan, aşağıda başlıkları verilen devlet yardımları hakkında uygulamaya yönelik bilgi alabilirsiniz.

İhracatta Sağlanan Devlet Destekleri

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Tasarım Destekleri
 • Markalaşma ve TURQUALITY Desteği
 • İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
 • Fuar Katılım Desteği

    Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

 • Genel Destekler
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği
 • Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Uygulamaları

    Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

    Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Devlet Destekleri

    Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen Yatırım ve Faaliyetlere Sağlanan Devlet Destekleri

 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası

2. Pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında bilgi alabilirsiniz,
3. İstihbarata yönelik eğitim programları, seminerler gibi faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz.

Odamız İstihbarat Merkezi, ihracatı olmayan veya ihracat işlemleri olup ihracat kapasitesini arttırmak isteyen üyelerimize kılavuzluk yapmaktadır.

İhracat merkezimizde nasıl ihracatçı olacağınız ile ilgili bilgiyi temin edebilir veya mevcut ihracat kapasitenizi arttırmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bilgiye sahip olabilirsiniz.

Odamızın her yıl düzenlediği İstihbarat eğitimlerine katılabilirsiniz.

Odamızdan verilen hizmet kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Hedef Pazar Tespiti
 • Hedef Müşteri Tespiti
 • Rakip Analizi
 • Ülke Dış Ticaret Mevzuatı
 • Firma Finansal/Risk Analizi

Yukarıdaki hizmetler ile üyelerimize nitelikli ticari/teknik bilgi sağlanması ve dış ticaretteki bilgi eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Listeye erişmek için burayı tıklayın.

Diğer faydalı bağlantılar

Scroll to Top